Usługa implantoprotetyczna, obejmująca rekonstrukcję tkanki kostnej w oparciu o innowacyjne składniki– znacząco wyróżnia Perfect Smile Clinic Garnizon na mapie gabinetów stomatologicznych o podobnej charakterystyce usług. Zastosowanie autorskiej metody i mieszaniny powoduje wysłanie wielu sygnałów komórkowych w miejscu biorczym, sprzyjających procesom osteogennym i osteoindukcyjnym. Dzięki temu, nowo powstała kość charakteryzować się będzie lepszymi parametrami histologicznymi, mniejszą tendencją do resorpcji oraz będzie stanowiła jakościowo o wiele lepszą lożę kostną pod wszczepiany w następnym etapie implant dentystyczny.

W Perfect Smile Clinic Garnizon nieustannie wprowadzamy nowe technologie, które powodują, że obsługa pacjenta i jego wizyta jest o wiele bardziej komfortowa, bezpieczna i bezbolesna. Co istotne, szczególnie pacjenci u których konieczne jest przeprowadzenie zabiegu augmentacji, wskazują na trudności związane z długim okresem rekonwalescencji, oczekując wprowadzania rozwiązań, które umożliwiłyby szybszy powrót do zdrowia.

odbudowa kości

Udoskonalona usługa odbudowy kości gwarantuje znaczące skrócenie czasu procedury odbudowy tkanki kostnej, pozwalając jednocześnie na zminimalizowanie ryzyka odrzutu implantu. Rezultatem bezpośrednio wynikającym z wdrożenia tej nowej technologii, jest znacząco udoskonalona usługa implantoprotetyczna, obejmująca rekonstrukcję tkanki kostnej.

Wiedza techniczna, o której mowa powyżej, jest wynikiem opracowań własnych dr Marka Markiewicza i umożliwia świadczenie znacząco udoskonalonej usługi odbudowy kości, opartej na nowej metodzie w implantologii. Rozwiązanie stanowi tajemnicę firmy oraz jest opisane i utrwalone w zamkniętej, spójnej formie, opatrzone klauzulą „know-how” przez rzecznika patentowego.

Autorska metoda jest wynikiem opracowań własnych, zdefiniowanych w oparciu o doświadczenia kliniczne, obserwacje przypadków rejestrowanych w ramach własnej praktyki lekarskiej oraz na gruncie analiz najnowszych publikacji branżowych. Rozwiązanie to zostało wielokrotnie zweryfikowane empirycznie podczas realizacji usług implantologicznych  u pacjentów, u których wykonano regenerację układu kostnego z wykorzystaniem augmentatu, uzyskanego zgodnie z założeniami nowej metody.

Wdrażana technologia dotyczy innowacyjnego sposobu otrzymywania unikalnego materiału do odbudowy kości na potrzeby implantologii stomatologicznej (regeneracji układu kostnego jamy ustnej). Zastosowany augmentat do odbudowy kości nie był dotychczas stosowane w implantologii, i stanowi nowość na skalę krajową.

CHARAKTERYSTYKA IMPLEMENTOWANEJ TECHNOLOGII
Innowacyjna technologia którą wprowadzamy w naszej Klinice stanowi przełom, pozwalając na przeniesienie praktyki wykorzystania specjalnej mieszaniny augmentatu na rzecz odbudowy kości na grunt implantologii. W świetle powyższego wdrażana technologia, charakteryzuje się innowacyjnością na skalę światową.

 

Zasadnicza zmiana procesu odbudowy kości w Perfect Smile Clinic Garnizon

Nowatorski sposób otrzymywania unikalnego augmentatu na potrzeby regeneracji układu kostnego jamy ustnej, uzyskanego dzięki zastosowaniu autorskiej procedury, pozwoli na wygenerowanie szeregu przewag w stosunku do standardowych metod odbudowy kość stosowanych powszechnie.

CECHA: zastosowanie unikalnych składników do obudowy kości

Aktualnie stosowane metody w implantologii nie przewidują wykorzystania autorskiej mieszaniny jako bazowego składnika augmentatu do odbudowy kości. Podobne techniki w procesach regeneracji tkanek kostnych pojawiają się w ortopedii, natomiast nie znajdowały dotychczas zastosowania w stomatologii. W świetle powyższego, nasza  innowacyjna technologia stanowi przełom, pozwalając na przeniesienie praktyki wykorzystania autorskiego augmentatu na rzecz odbudowy kości na grunt implantologii.

CECHA: skrócenie całkowitego czasu regeneracji kości z wykluczeniem ryzyka resorpcji

Przeszczepy kości własnej pacjenta stanowią doskonały materiał do odbudowy ubytków kostnych – okres gojenia wynosi ok. 3-4 miesiące. Dzięki zgodności biologicznej jest najlepiej tolerowanym przez organizm materiałem wszczepiennym stanowiący popularny złoty standard. Istotny minusem metody jest niestety bardzo częste występowanie zaników tkanki kostnej po okresie gojenia – obserwuje się znaczne resorpcje przeszczepionego materiału autogennego nawet do 50%. Materiały ksenogenne i alloplastyczne nie powodują powstawania resorpcji, utworzenie nowej tkanki kostnej wymaga bardzo dużo czasu – od 9 do 12 miesięcy.

Zastosowanie autorskiej mieszaniny zapewnia wolny czas resorpcji i brak zaniku po okresie gojenia augmentatu. Okres 9 miesięcy gojenia augmentatu (charakterystyczny dla zastosowanego samego biomateriału kseno/allogennego) i regeneracji tkanki kostnej zostanie skrócony do 3 miesięcy. Metoda warunkuje przewidywalność procesu. Zastosowane składniki wysyłają odpowiednie sygnały komórkowe, wpływające na szybką osteogenezę oraz mineralizacje kości i penetracje do augmentatu nowych naczyń włosowatych (angiogeneza).

CECHA: właściwości osteoindukcji oraz osteokondukcji augmentatu bez konieczności pobierania autogennych bloków/wiórów

Nowa receptura augmentatu uzupełniona została dodatkiem materiału ksenogennego lub allopastycznego. Tak dobrany skład recepturowy gwarantuje uzyskanie wymaganych właściwości augmentatu tj. Osteokondukcji oraz osteoindukcji, niezbędnych z punktu widzenia przeznaczenia preparatu. Analogiczne właściwości uzyskuje się w autogennym przeszczepie, tym nie mniej zastosowanie tego typu transplantacji jest związane z wprowadzeniem dodatkowych procedur chirurgicznych (dodatkowe cięcie w celu pobrania bloku kostnego), co dla wielu pacjentów stanowi barierę. Materiały ksenogenne i alloplastyczne posiadają jedynie właściwości osteokondukcyjne (wszczepiony preparat stanowi matrycę, na której układa się nowopowstała kość i wrastają naczynia krwionośne z sąsiedniego łożyska).
W autorskiej metodzie możliwe jest uzyskanie właściwości osteoindukcji oraz osteokondukcji augmentatu bez konieczności wykonywania transplantacji.