Autorska usługa implantoprotetyczna z rekonstrukcją kości

Z dniem 28.03.2019 r,. zapraszamy do skorzystania z autorskiej usługi implantoprotetycznej z rekonstrukcją kości w oparciu o zastosowanie komórek macierzystych. Usługa oparta jest na własnej nowej technologii obejmującej innowacyjny sposób otrzymywania unikalnego augmentatu na potrzeby implantologii stomatologicznej (regeneracji układu kostnego jamy ustnej), złożonego z aspiratu szpiku kostnego uzyskanego dzięki zastosowaniu autorskiej procedury. Zastosowanie komórek macierzystych do odbudowy kości, zgodnie z założeniami innowacyjnego rozwiązania, nie było dotychczas stosowane w implantologii, i stanowi nowość na skalę krajową.

Wdrażane rozwiązanie jest wynikiem opracowań własnych, zdefiniowanych w oparciu o doświadczenia kliniczne, obserwacje przypadków rejestrowanych w ramach własnej praktyki lekarskiej oraz na gruncie analiz najnowszych publikacji branżowych. Oferta wdrożona została w zwiazku z realizacją projektu nr POIR.03.02.02-00-1465/18 pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w implantologii stomatologicznej” w ramach Osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nabór/konkurs nr 4/2018)

Naszą misją w Perfect Smile Clinic Garnizon jest świadczenie specjalistycznych usług stomatologicznych przy wykorzystaniu najwyższych standardów oraz zorientowaniu na spełnianie wszystkich wymagań pacjentów. Świadomość, że zgłaszający się pacjenci powierzają nam swoje zdrowie, zobowiązuje do nieustannego doskonalenia kompetencji

Perfect dental clinicoraz wprowadzania najnowszych metod zwiększających skuteczność zabiegów. W świetle powyższego, do głównych priorytetów w naszej Klinice Stomatologicznej należy rozwój poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, celem zagwarantowania najwyższej jakości oferowanych usług oraz zapewnienia komfortu pacjentom.

Innowacyjne autorskie technologie

Jednym z istotnych elementów, na drodze budowania trwałej przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju Kliniki Stomatologicznej Perfect Smile Clinic Garnizon, jest wiedza (know-how) oraz zdolność do nieustannego wdrażania innowacyjnych technologii.

Nasza Klinika Stomatologiczna jako pierwsza w Polsce wprowadza na rynek znacząco udoskonaloną autorską usługę implantoprotetyczną, obejmującą rekonstrukcję tkanki kostnej w oparciu o zastosowanie komórek macierzystych.