Technologia wdrażana w Perfect Smile Clinic Garnizon autorstwa dr Marka Markiewicza dotyczy innowacyjnego sposobu otrzymywania unikalnego augmentatu do odbudowy kości w układzie kostnym jamy ustnej, złożonego z aspiratu szpiku kostnego, uzyskanego dzięki zastosowaniu autorskiej procedury. Zastosowanie komórek macierzystych do odbudowy kości, według założeń innowacyjnego rozwiązania, nie było dotychczas stosowane w implantologii, i stanowi nowość na skalę krajową.

Udoskonalona usługa, uwzględniająca rekonstrukcję tkanki kostnej, prowadzona będzie w oparciu o autorski augmentat, efektem czego okres 9-12 miesięcy gojenia augmentatu (charakterystyczny dla zastosowanego samego biomateriału kseno/allogennego) i regeneracji tkanki kostnej zostanie skrócony do 3 miesięcy. Stanowi to również alternatywę dla przeszczepu autogennego, którego okres gojenia wynosi ok. 3-4 miesiące, przy czym nie jest obarczony analogicznym ryzykiem zaników tkanki kostnej po okresie gojenia – przy przeszczepach autogennych obserwuje się często znaczne resorpcje przeszczepionego materiału autogennego nawet do 50%.

Kluczowe w omawianej metodzie odbudowy kości jest wysokie stężenie komórek macierzystych, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia jego dalszego zastosowania w procedurze odbudowy kości w obrębie twarzoczaszki jako postępowania poprzedzającego zabieg wszczepienia implantów dentystycznych.

Aktualnie w większości praktyk, główną metodą wykorzystywaną na gruncie implantologii, dla potrzeb uzupełnienia ilości kości potrzebnej do wszczepienia implantu, jest zastosowanie kości autogennej lub czystego materiału ksenogennego/syntetycznego (metoda dobierana jest w zależności od deficytu tkanki kostnej). Stosowane obecnie metody w implantologii nie przewidują wykorzystania komórek macierzystych pacjenta jako bazowego składnika augmentatu do odbudowy kości. W toku dokonanego przeglądu ujawniono, iż techniki wykorzystania komórek macierzystych w procesach regeneracji tkanek kostnych pojawiają się w ortopedii, natomiast nie znajdowały dotychczas zastosowania w stomatologii. W świetle powyższego innowacyjna technologia stanowi przełom, pozwalając na przeniesienie praktyki wykorzystania komórek macierzystych na rzecz odbudowy kości na grunt implantologii, wykorzystując autorską recepturę augmentatu.

Augmentat, tj materiał do odbudowy kości, zawierający komórki macierzyste, powstały zgodnie z założeniami nowej, autorskiej technologii, posłuży do odbudowy tkanki kostnej w różnych obszarach kości twarzoczaszki, w tym m.in. okolicach słabo ukrwionych jak żuchwa, gdzie zastosowanie standardowego materiału ksenogennego lub autogennego jest bardzo problematyczne i ze względu na utrudnioną penetrację komórek z przestrzeni szpikowych zbitej tkanki kostnej żuchwy dochodzi często do powikłań i zyskania niepełnowartościowej tkanki kostnej, gorzej ukrwionej, odznaczającej się gorszą jakością i tendencją do resorpcji. Zastosowanie autorskiej metody i mieszaniny zawierającej komórki macierzyste i czynniki wzrostu spowoduje wysłanie wielu sygnałów komórkowych w miejscu biorczym, sprzyjających procesom osteogennym i osteoindukcyjnym.

Zastosowanie autorskiej procedury pobrania materiału biologicznego, wpłynie na możliwość uzyskania wysokich parametrów aspiratu w zakresie zwiększenia poziomu:

•mezenchymatycznych komórek macierzystych szpiku kostnego, biorących udział w tworzeniu się kości
•śródbłonkowych komórek macierzystych wspomagających układ naczyniowy
•krwiotwórczych komórek macierzystych
•płytek krwi modulujących proces regeneracyjny
•białek adhezyjnych, które pośredniczą w przyleganiu międzykomórkowym

Objętość poszczególnych składowych augmentatu jest uzależniona od objętości zanikłej tkanki kostnej w miejscu biorczym pacjenta. Deficyt ten jest oceniany precyzyjnie na etapie planowania leczenia przez lekarza implantologa i jego zespołu m.in. na podstawie pomiarów radiologicznych z wykorzystaniem tomografii stożkowej.

Proporcje augmentatu i jej recepturę sporządzono na podstawie doświadczeń własnych oraz badań klinicznych w dziedzinie ortopedii i chirurgii szczękowo twarzowej.

Zadzwoń –+48 58 558 80 57